نمونه پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعي

نمونه پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعي

مقياس هوش اجتماعي ترومسو[1]: اين پرسشنامه توسط سيلورا ، مارتين يوسن و داهل[2] (2001) تهيه شده است، كه سه حوزه هوش اجتماعي يعني پردازش اطلاعات اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي و آگاهي اجتماعي را مي سنجد . اين پرسشنامه از 21 گويه تشكيل شده است. مارتين يوسن و داهل (2001) ضرايب پايايي آن ها… …

منبع : فروشگاه ساپیدانمونه نمونه پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعي
برچسب ها : اجتماعي ,پرسشنامه ,نمونه ,مارتين يوسن ,پرسشنامه استاندارد ,نمونه پرسشنامه ,نمونه پرسشنامه استاندارد